Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.identifikacninaramky.cz zastoupené spol. PROBAR s.r.o. se sídlem Urxova 479/6, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 07937199, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http:// www.identifikacninaramky.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.identifikacninaramky.cz zastoupené spol. PROBAR s.r.o. se sídlem Urxova 479/6, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 07937199 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou kupující osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.identifikacninaramky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (taková osoba bude dále označována jen „podnikatel“). Kupující má možnost v objednávce zvolit, že uzavírá smlouva jako kupující podnikatel (volbou „Nakupuji pro firmu“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici podnikatele podle tohoto ustanovení.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Po uzavření kupní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem vzájemných práv a povinností ze smlouvy. Kupní smlouvu a její obsah lze po uzavření změnit pouze vzájemnou dohodou v písemné formě. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení akceptace návrhu změny kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy navrženou kupujícím, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; • v hotovosti v místě provozovny prodávajícího • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601595280 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pokud to prodávající nabízí; • bezhotovostně platební kartou, pokud to prodávající nabízí;

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. S výjimkou platby v hotovosti v provozovně prodávajícího a platby v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající kupujícího informuje o požadavku na zálohovou úhradu kupní ceny v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy. V takovém případě započne prodávající s plnění svého závazku podle kupní smlouvy teprve po zaplacení zálohy ve výši kupní ceny kupujícím.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, kdy bude před plněním závazku prodávajícího podle kupní smlouvy kupujícím hrazena záloha, bude kupní cena nebo její část hrazena započtením na zaplacenou zálohu. V ostatních případech (zejména pokud bude v kupní smlouvě sjednána odchylně úhrada bez zálohové platby) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej spolu se zbožím (předmětem koupě) na adresu místa dodání zboží zvoleného kupujícím nebo elektronicky na uvedený email kupujícího..

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele (potisk). dle § 1837 d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

4.2 V případě odstoupení kupujícího od smlouvy má kupující nárok na vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena, případně způsobem určeným kupujícím v odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující prodávajícímu převzaté zboží vrátí, nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.3 Kupující v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení (ke stažení ve formátu pdf ) ke stažení zde.

4.4 Kupující je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (zejména poštovné) nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže pro svou povahu být vráceno obvyklou poštovní cestou.

4.5 Místo odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

4.6 Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je možné využít platformu, provozovanou Evropskou komisí, na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Záruka

6.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost prodávaného zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží, když se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.2. V případě, kdy je na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě v souladu se zvláštním právním předpisem, nebo ve zvláštním záručním prohlášení výrobce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruka za podmínek uvedených v této zvláštní záruce.

6.3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

7. Reklamace

7.1. Práva z vadného plnění při převzetí a v záruční době (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Probar s.r.o., Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.4. Kupující hradí náklady spojené s předáním zboží prodávajícímu pro účely reklamace, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být předáno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po vyřízení reklamace má kupující právo na bezplatné předání zboží v místě, kde reklamaci uplatnil (v zásadě tedy v místě provozovny prodávajícího). Pokud bude kupující žádat zaslání zboží na jiné místo, ponese kupující veškeré náklady spojené se zasláním zboží v případech, kdy nebude reklamace oprávněná. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

7.4.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

7.4.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.4.3. odstoupit od smlouvy.

7.4.4. výše uvedené body se nevztahují na individuálně upravené zboží / potisk /

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EK 2016/679, o GDPR, je spol. PROBAR s.r.o. se sídlem Urxova 479/6, 186 00 Praha 8, identifikační číslo: 07937199, dále jen „Správce“.

9.2 Za účelem uzavření objednávky je nutné zpracovat jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. V případě doručení zboží také doručovací údaje, zejména adresu doručení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.

9.3 Za účelem zasílání newsletteru je nutné zpracovat e-mail. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány.

9.4 Pro odeslání objednávky je nutné udělit souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele, a to například zasláním požadavku o odebrání souhlasu na adresu info@identifikacninaramky.cz.

9.5 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jeho zaměstnanci nebo další smluvně ošetření Zpracovatelé (např. poskytovatelé softwaru, účetních služeb aj.)

9.6 Správce osobních údajů dodržuje důkladné provozně-technické bezpečnostní opatření, kterými se snaží zamezit úniku těchto údajů.

9.7 Správce jmenuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) paní Alenu Zemínovou, kterou můžete kontaktovat emailem na adr. info@identifikacninaramky.cz.

9.8 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– souhlas kdykoliv odvolat, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
– požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na dozorový úřad.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. V případě použití elektronické pošty je písemná forma dodržena i tehdy, není-li zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

10.2. Zpráva je doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (7) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Informace o používání Cookies

11.1 Cookies jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek.

11.2 Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

11.3 Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu může naše společnost využívat měřících systémů společností Google, Seznam, Facebook a dalších. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

11.4 Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, zakažte ukládání těchto souborů ve Vašem prohlížeči.

11.5 Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

12. EET

12.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

Kontakt

T: +420 608 761 176
T: +420 777 155 565
E: info@identifikacninaramky.cz
W: www.identifikacninaramky.cz

Osobní odběry na PROVOZOVNĚ pouze po telefonické nebo emailové domluvě v době:

Po -Pá 8:00 – 14:00

Provozovna

Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou – AREÁL MONTAKO – hned vedle budovy TOP TRANS

Platba na místě osobního odběru možná pouze v hotovosti

PROVOZOVATEL

SÍDLO – zde není možný osobní odběr

PROBAR s.r.o.
Urxova 479/6
186 00, Praha 8

IČ: 07937199
DIČ: CZ07937199

Množstevní sleva

Ceny náramků

1,9 cm výchozí cena 0,99 Kč / ks
1,9 cm od 1000 ks 0,60 Kč / ks
1,9 cm od 5000 ks 0,55 Kč / ks
1,9 cm od 10000 ks 0,50 Kč / ks

Akční náramky od 0,47 kč / ks

2,5 cm výchozí cena 0,99 Kč / ks
2,5 cm od 1000 ks 0,65 Kč / ks
2,5 cm od 5000 ks 0,60 Kč / ks
2,5 cm od 10000 ks 0,55 Kč / ks

Akční náramky od 0,52 kč / ks

VŠECHNY BARVY SKLADEM

Ceny potisku

výchozí cena 0,29 Kč / ks
od 1000 ks 0,24 Kč / ks
od 3000 ks 0,20 Kč / ks
od 10000 ks 0,15 Kč / ks

Uvedené ceny jsou bez dph.

Doba dodání

Objednávky id. náramků bez potisku přijaté do 09:30 hodin, odesíláme tentýž den. Přednost mají uhrazené objednávky. V ostatních případech, záleží na složitosti potisku, zpravidla odesíláme do 1–2 pracovních dnů.

Doprava

Osobní odběr zdarma

Pouze po telefonické nebo emailové domluvě.

Doprava PPL po ČR 95 Kč bez DPH
doba doručení 1–2 dny
Doprava PPL na Slovensko 180 Kč bez DPH
doba doručení 4–5 dnů, platba převodem
Zásilkovna 70 Kč bez DPH
doba doručení 1–2 dny, v některých případech může trvat i déle

Při objednávce nad 2000 Kč bez DPH.
doprava po ČR zcela zdarma!

Platba

Dobírkou(náramky bez potisku)   40 Kč bez DPH
Kartou online zdarma  
gopay visa mastercard maestro
Bankovním převodem online zdarma
gopay
Bankovním převodem zdarma

Fio Banka č.účtu: 2601595280/2010

Barové vybavení zde: http://www.barstore.cz/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK Více informací